February 03, 2011

कधीतरी वेड्यागत

तेच तेच पानी अन तीच तीच हवा
आणि तुला बदलही कशाला हवा
जुनेच अजून आहे रीयाजावाचून
गिळलेले आधी सारे पचायला हवे ...
कधीतरी वेड्यागत वागायला हवे ..
Sandeep Khare KADHI TARI VEDYAGAT VAGAYLA HAVE.flv